Obchodní podmínky

platné od 26. ledna 2012

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě Military-dv. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

2. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky dodavatel potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný kontaktní email v objednávce.

2.2 Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky v závislosti na výši kupní ceny, množství objednaného zboží nebo předpokládaným nákladům na dopravu.

2.3 Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s osobami, které již dříve závažným způsobem porušili obchodní podmínky.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Veškeré zboží, které je skladem, je expedováno do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Vyhrazujeme si právo na prodloužení expediční doby v případě vzniku nepředvídatelných skutečností. O prodloužení expediční doby bude zákazník informován.

3.2 Pokud část objednaného zboží není skladem, vyřízení objednávky pozastavíme a zákazníka budeme informovat o přibližném termínu vyřízení celé objednávky. Na základě této informace nás zákazník může požádat o zaslání skladového zboží v expedičním termínu a zbytku objednávky jakmile bude k dispozici. V tomto případě zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

3.3 Do zahraničí objednávky na dobírku NEZASÍLÁME - pouze po zaplacení objednávky předem bankovním převodem nebo složenkou.

3.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu, které by svědčilo o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci v souvislosti s porušením obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

3.5 Ceník a poplatky za přepravu naleznete zde.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ZÁRUKA, REKLAMACE

4.1 V souladu s §53. odst. 7 Občanského zákoníku může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Zboží však musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání, pokud možno v původním neporušeném obalu. Pokud zákazník vrátí zboží v uvedené lhůtě má prodávající povinnost vrátit kupujícímu finanční náklady, včetně dopravného či balného, do 30 dnů. Zboží zakoupené v internetovém obchodě zasílá kupující zpět prodejci na vlastní náklady.

4.2 Pokud kupující poničí zboží a rozhodne se do 14 dnů zboží vrátit, pak cena tohoto zboží bude snížena o náhradu škody.

4.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Záruční doba na dodané zboží (nové) se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Na zboží (nové) se vztahuje záruka 24 měsíců.

Při uplatnění záruky má kupojící:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva,
 • vady způsobené běžným používáním,
 • na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Reklamovat výrobek není rovněž možné, pokud vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nedostatečnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny a právním řádem platným v České republice Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

5.1 Na základě zákona o zpracování a ochraně osobních dat (zákonem 101/2000 Sb.) kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

 • jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)
 • zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • V případě Vašeho nesouhlasu s archivací dat nás o tom písemně informujte na náš kontaktní email armyshopvojak@volny.cz